ETİK İLKELER KİTAPÇIĞIMIZ

ETİK İLKELERİMİZ

Amaç

Mentor Gümrük Müşavirliği Etik İlkeler ve Uygulama Esaslarının amacı, şirket içi etik kültürü yerleştirmek, şirketimiz bünyesindeki personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken iş etiği ilkelerini belirlemek, bu  ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olarak  şirketin etik değerlerine uygun hareket etmelerini sağlamaya yönelik rehberlik etmek, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her  türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

Bu kitapçık çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, paydaşlarımız ile paylaşılmak üzere hazırlanmıştır.

Müşterilere Karşı Etik İlkelerimiz

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap vermek için müşteri memnuniyeti ve yüksek kalite  standartları odaklı proaktif bir anlayışla çalışırız. Tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır ve onlara karşı taahhütlerini zamanında ve söz verdiği koşullarda yerine getirmek için gerekli çabayı gösteririz.

Müşterilerimize ait bilgiler özenle koruruz ve 3. Kişiler ile asla paylaşmayız.

Çalışanlarımıza Karşı Etik İlkelerimiz

Çalışanlar için güven, erişilebilirlik ve her türlü iletişim kanallarının açık bir biçimde uygulandığı bir çalışma ortamı yaratılmıştır. Çalışan her türlü soru veya sorun ile ilgili anında ve yerinde yöneticisine ve ilgili kişiye ulaşabilir.

Profesyonellik dışı davranışlardan uzak ve ayrımcılık olmadan çalışanlarımıza eşit davranır ve eşit fırsatlar sunarız.

Her türlü baskı ve yıldırmaları önleyici çalışma ortamı yaratmak öncelikli ilkelerimizden biridir. Şirket işe alımlarında fırsat eşitliğine bağlı kalmaktayız. Kişilerin ırk, din, inanç, milliyet, cinsiyet, renk, cinsel tercihler, medeni durum, engellilik vb. durumları ile ilgili ayrım gözetilmez. Herkese eşit ve adil davranılır. Çalışanlarımız işyerinde mobbing / psikolojik taciz ve şiddete başvurmaz.

Çalışanlarımızın tüm özlük haklarını ve yasal haklarını eksiksiz veririz.

Tedarikçilerimize Karşı Etik İlkelerimiz

Mentor Gümrük Müşavirliği, birlikte iş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur.

Tedarikçi ve iş ortaklarımıza eşit, adil ve saygılı davranırız. Şirketimizin kendine ait yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için özen gösteririz.

Rakiplerimize Karşı Etik İlkelerimiz

Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarız.

Rakiplerimizi kötülemez, haklarında yanıltıcı reklam yapmayız.

Topluma ve Çevreye Karşı Etik İlkelerimiz

Mentor Gümrük Müşavirliği, yasalara aykırı her tür işçi çalıştırma uygulamasının engellenmesini destekler. Çocuk ve kaçak işçi çalıştırılmasının karşısındandır.

Rüşvet, yolsuzluk veya maksadı aşan ölçüde hediye alışverişi gibi etik dışı davranışlardan kaçınılırken, bu suçların ortadan kaldırılması konusundaki çalışmaları destekleriz.

Kabul Edilebilecek Hediyeler

Çalışanlarımız, kurum ile iş yapan 3. Kişilerden hiçbir şekilde kişisel bir ödeme veya hediye talep ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar. Dürüstlük ve iyi niyet anlayışı çerçevesinde kalmak kaydıyla hediyelerin kabulü ancak aşağıdaki kurallar çerçevesinde söz konusu olabilir.

Çalışanlarımız hiçbir şekilde ve miktarda parasal ödeme kabul edemez. Paraya kolay çevrilebilen (hediye çeki v.s.) araçlar da buna dahildir.

 Verilebilecek Hediyeler

İş ilişkisi içerisinde olunan taraflara verilecek hediyelerin, bu dokümanda belirtilen kurallara uygun olduğundan emin olunmalıdır. Bu doğrultuda verilecek hediyeler için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

Bu konudaki temel kural, herhangi bir miktarda parasal ödeme veya paraya kolay çevrilebilir hediye verilmemesidir. Ancak gelenek ve göreneklerimize uygun bir şekilde, özel veya genel kutlamalar nedeniyle (düğün, nişan, doğum günü v.s.)  Çalışanlarımızın statü ve konumuna uygun biçimde verebileceği hediyeler bu kapsam dışındadır.

Verilen hediyelerin, kurumun içinde yer aldığı herhangi bir iş, anlaşma, bürokratik işlem ile ilgili karşı tarafın tarafsızlığını, karar ve davranışını etkileme amacını taşımaması gerekmektedir.

Değeri 500,-TL’yi aşan nakit dışı hediye teklifi veya sunumları ile karşılaşılması durumunda, çalışanın söz konusu teklifi kabul etmemesi esastır. Ancak istisnai olarak, çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde ve bir sebeple sunulan hediye teklifiyle karşılaşılması durumunda, Yönetimin yazılı onayıyla bu tür hediyelerin kabulü de söz konusu olabilir. Yazılı onaylar, çalışılan bölümün en üst yöneticisinden alınır. Hediyenin kabul edilebileceğine dair alınan onaylar, izni alan tarafta muhafaza edilmelidir.

Kamu Görevlilerine Verilecek Hediyeler

Herhangi bir Kamu Görevlisine veya çalışanına hediye verilmek istendiğinde, Başbakanlık Etik Kurulu’nun http://www.etik.gov.tr web adresinde yer alan bu konudaki güncel kararına uygun hareket edilmelidir.

İş Yemekleri

Yemek davetinde bulunulması ya da katılım sağlanması gibi durumlarda davetin amacına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Prensip olarak iş yemeği olarak yapılan bir davetin iş yemeği konseptine ve katılımcıların konumuna uygun bir yerde olması esastır.

Siyasi İçerikli Faaliyetler

Çalışanlarının siyasal etkinliklere bireysel olarak katılma hakkına saygı gösterir ancak siyasal etkinliklere katılanlar, şirketi temsil etmediklerini açıklıkla ortaya koymalıdırlar. Siyasal etkinliklerde yer alan çalışanlarımızdan aşağıdakiler beklenmektedir:

ü  Hiçbir şekilde Şirketi temsil etmiyor olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymak.

ü  Kişisel siyasal etkinlikleri yerine getirmede ya da desteklemede Şirket kaynaklarının kullanımından

(Şirket süresi, telefonlar, kâğıt, e-posta ve diğer varlıklar dahil olmak üzere) kesinlikle kaçınmak.

Ayrıca çalışanlarımız, kendilerine ücret ödenmesini gerektirecek danışmanlık veya benzeri bir pozisyon teklifi söz konusu olduğunda ya da bir şirkette, yönetiminde söz sahibi olacak düzeyde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın yazılı onayını almalıdırlar.

Öte yandan, çalışanlarımız kurumdaki görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde gönüllü (kanuni yollarla kurulmuş yardım kuruluşları, dernekler veya sivil toplum örgütleri vb.) faaliyetlerde bulunabilirler. Ancak bu faaliyet sırasında Kurumsal unvan ve konum kullanılamaz.

 Kişisel Yatırımlar

Çalışanlarımız kişisel yatırımlarını yönlendirirken, kurumdaki görev ve sorumlulukları ile olası herhangi bir çıkar çatışması yaratacak firmaların payları veya diğer yatırım araçları ile kişisel yatırım yapamazlar.

Müşteri Şikayetleri

Müşterilerimizin kurum hizmetleri ile ilgili her türlü şikayetleri, hızlı ve doğru bir şekilde çözümlenmesi için gereken yerlere yönlendirilmelidir.  Kurumun saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyet gecikmeksizin ilgili Bölüm Yöneticilerine iletilmelidir.

Finansal ve Ticari Kaynaklarda Doğruluk

Yetkili mercilere sunacağımız her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotları, yasalara, mevzuata, şirketimizin düzenlemelerine ve İş Etiği İlkelerine uygun olarak zamanında, eksiksiz, tüm önemli hususlar açısından doğru, anlaşılır ve şeffaf olarak hazırlar ve saklarız.

Ticari İlişkiler ve Denetimler

Kendi ülkemizde ve diğer ülkelerde yasaklı, kanun ve etik dışı firmalarla ticari ilişki içine girmeyiz. Bu nedenle, yapılan tüm ticari sözleşmeler, hukuki açıdan değerlendirildikten sonra uygulamaya alınır. Ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından yapılan inceleme ya da denetlemelerde yetkililere yardımcı olunması ve doğru bilgiler verilmesi esastır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak, bu tür buluş ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemek, diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde –bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak esastır.

Medya Araştırmaları ve Röportaj Talepleri

Kongre, konferans, seminer gibi başkaları tarafından tertip edilen toplantılarda konuşulması, tebliğ sunulması veya panelist olunması çalışılan bölümün en üst yöneticisinin yazılı onayı gerekir. Keza onaysız olarak kurumdaki unvanlar kullanılarak, makale, yazı resim hazırlanamaz.

Çalışanların Yükümlülükleri

Tüm çalışanlar,

ü  Etik İlkeler kitapçığını okumalı ve kitapçıkta belirlenen yükümlülüklere uymayı taahhüt etmelidir.

ü  Etik kurallar ve benzer düzenlemelerde belirtilen görevlerini anlamalı, kabul etmeli ve yerine getirmeli; işlerini yaparken etik davranışı alışkanlık haline getirmelidir.

ü  Kendileri ya da bir başkası etik kuralları ihlal ettiğinde veya ihlale zorlandığında belirtilen prosedürler doğrultusunda durumu gecikmeden etik kurula raporlamalıdır.

ü  Bilmelidirler ki, etik kurallar veya benzeri düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmamaları onları sorumluluklarından muaf tutmaz.


MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.